Integritetspolicy

Integritetspolicy för Expofy AB


Allmän information

Expofy AB bedriver e-handel för expomaterial på expofy.se I vårt arbete behöver vi ibland behandla personuppgifter. I denna integritetspolicy beskrivs Expofy ABs behandling av personuppgifter och hur uppgifterna används.

Definitioner och förklaringar

En personuppgift är en form av upplysning som avser en identifierad, eller identifierbar person. Upplysningar som indirekt kan leda till att en person blir identifierad utgör därmed personuppgifter.

En behandling definieras i sammanhanget som en åtgärd, eller serie av åtgärder beträffande personuppgifter. Det innebär att när vi samlar, registrerar, bearbetar, strukturerar, överför, ändrar, lagrar eller liknande åtgärder, så behandlas personuppgifter.

När vi behandlar personuppgifter har vi alltid ett ändamål och en eller flera rättsliga grunder som behandlingen stödjer sig mot. De vanligaste lagliga grunder vi använder är:

  • Avtal – när fullgörandet av våra avtalsplikter kräver att vi behandlar personuppgifter.
  • Lag – när lag kräver att vi behandlar personuppgifter.
  • Intresseavvägning – när vi gjort en intresseavvägning som resulterat i att vi anser oss ha ett berättigat intresse att behandla personuppgifter.
  • Samtycke – när berörd person ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Principen för sparande av personuppgifter är att endast spara dem så länge som är nödvändigt för att kunna:

  • Fullgöra skyldigheter enligt ingångna avtal.
  • Följa gällande lag och praxis.
  • Utföra de uppgifter för det ändamål personuppgifterna samlats in.

Som huvudregel innebär det att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid efter att den använts för sitt ändamål.

Föreligger det ett berättigat intresse av att spara uppgifterna görs en Intresseavvägning till vilken det ingår en bedömning om uppgifterna kan anonymiseras.

Om vi delar dina personuppgifter

För oss är din sekretess viktig. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att begränsa riskerna för felaktig behandling av personuppgifter samt säkerställer att endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att Expofy ska kunna fullfölja sina åtaganden.

Expofy strävar efter att inte överföra uppgifter till land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om sådan överföring ändå behöver ske kommer Expofy vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda personuppgifterna.

Cookies, spårning och marknadsföring

Webbplatsen expofy.se använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet) och spårningsskript för att kunna förbättra användarupplevelsen, utveckla webbplatsen samt rikta marknadsföring till webbplatsbesökare.

Besökare på expofy.se med webbläsaren inställd på att acceptera cookies och spårning kommer spåras. Vill du neka cookies och spårning ska du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Där kan du även radera eventuella cookies som lagrats. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Intresseavvägning.

Fakturering och bokföring

I samband med fakturering och bokföring behandlas även vissa personuppgifter så som referenspersoner och e-postadresser.

Bokföringsunderlag ska enligt lag sparas i minst sju år. Efter avslutat avtalsförhållande gallras redovisningssystemet från personuppgifter som inte omfattas av bokföringslagen. Övriga uppgifter sparas i sju år. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal och Lag.

Kunder och leverantörer

I samband med beställning online, levererans av produkter till kunder och köp från leverantörer behöver Expofy behandla vissa personuppgifter. Det rör sig bland annat om kontaktuppgifter, ostrukturerade data som mejlkommunikation samt personuppgifter som förekommer i samband med köpet.

Normalt sparas dessa uppgifter så länge kommunikation behöver ske mellan oss och kunden. Kontaktuppgifter och e-post raderas inom 36 månader efter avslutad leverans. Andra personuppgifter, direkt relaterade till köpeavtal kan av avtalsmässiga skäl komma att sparas längre. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal.

E-postutskick

Expofy skickar regelbundet e-postutskick till de som samtycker till att få dessa. Genom att anmäla intresse för att ta emot e-postutskick från Expofy samtycker du till vår behandling av personuppgifter. De uppgifter som vi behandlar är din e-postadress. I varje e-postutskick finns möjlighet att dra tillbaka samtycket och därmed även bli raderad från sändlistan. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke.

Övriga ärenden

Personuppgifter som skickas till oss i samband med förfrågningar och dialoger som till exempel offertförfrågan, leveransförfrågan, kundundersökning etc behandlas vanligtvis enligt huvudregeln, vilket innebär att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid efter att de använts för sitt ändamål. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke och Lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användning av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare en rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för ändamål till vilka vi beskrivit att åtgärder har stöd av berättigat intresse. Du har också rätt att få del av dina sparade personuppgifter. Har du lämnat samtycke till behandling kan du alltid återta det.

Efter att du lämnat en begäran kommer vi att pröva dess innehåll och återkomma med svar inom kort. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land du bor eller arbetar.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Expofy AB, Faktorvägen 17 A, 434 37 Kungsbacka. 556851-0092. Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling går det bra att ringa oss på telefon 0771 – 75 35 00 eller skriva till oss på info@expofy.se