Köpvillkor för företag - Detta gäller när du handlar på expofy.se

Köpvillkor Företag

1.Tillämpning

1.1 Expofy AB med organisationsnr. 556851-0092, (nedan ”Expofy”) har framtagit och har rätten till ett sortiment av olika varor och tjänster (nedan ”Produkterna”). Produkterna framgår av sortimentet som vid var tid presenteras i Expofy’s webbutik, expofy.se

1.2 Den som Expofy tillhandahåller Produkterna till definieras nedan som ”Kunden”.

1.3 Dessa köpvillkor reglerar Expofy’s och Kundens rättigheter och skyldigheter vid tillhandahållande av Produkterna, samt parternas härtill angränsande förhållande i övrigt, om ingenting annat skriftligen har avtalats mellan Expofy och Kunden. Kunden accepterar dessa köpvillkor genom att ingå avtal med Leverantören avseende tillhandahållande av Produkter efter att ha givits möjlighet att ta del av dessa köpvillkor.

1.4 Dessa köpvillkor gäller i den omfattning annat inte är uttryckligen avtalat mellan Kunden och Leverantören.

1.5 Expofy’s köpvillkor och prislista gäller från och med 2019-12-11 och ersätter tidigare av Expofy’s publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Expofy’s webbutik utgör Expofy’s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Expofy’s webbutik samt i övriga publikationer har webbutiken företräde.

2. Pris och betalning

2.1 Priserna i expofy’s webbutik uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor och förutsätter att order läggs via expofy’s webbutik samt att original i korrekt format kommer oss tillhanda i samband med orderläggning. Eventuell extra hantering av filer såsom korrigeringar och ändringar debiteras enligt gällande prislista.

2.2 Expofy äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Expofy och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.

2.3 Försäljning sker till företag, föreningar och organisationer mot faktura.

2.4 Om betalningen uteblir, vid köp mot faktura, tillkommer en påminnelseavgift på 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 8%. Vid köpet görs sedvanlig kreditprövning för att vi ska veta att du är du. Dina personuppgifter behandlas då i enlighet med personuppgiftslagen, och kan komma att användas för marknadsföring av spännande erbjudanden och tjänster.

2.5 Vid ej godkänd kreditprövning gäller förskottsbetalning.

2.6 Anmärkning mot faktura måste ske inom 7 dagar från mottagandet av fakturan.
Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar från fakturadatum. Expofy har dock rätt att ändra betalningsvillkor om Expofy anser det vara motiverat på grund av Kundens ekonomiska förhållanden

3. Fraktkostnad
3.1 Expofy debiterar kunden frakt enligt följande fraktklasser som baseras på storlek och vikt på godset:

Fraktklass 1 (Små gods, såsom exempelvis broschyrställ i plexi och liknande.)

Fraktklass 2 (Mindre gods, såsom exempelvis Roll Uper, beachflaggor, flaggor och liknande.)

Fraktklass 3 (Mindre men skrymmande gods, såsom vepor, långa roll uper och liknade.)

Fraktklass 4 (Större gods, såsom Diskar, Podium, tygväggar och liknade.)

Fraktklass 5 (Stora skrymmande gods, såsom PopUper, stora skyltar, tält osv.)

Fraktklass 6 (Riktigt stora skrymmande gods, såsom hela monterpaket, långa rullade vepor etc.)

3.2 Endast en frakt, baserat på den högst klassade produkten debiteras per order oavsett antalet produkter som orden innehåller.

3.3 Fraktpriserna är fasta och debiteras enligt gällande prislista. Fraktkostnaden läggs alltid på direkt i kassan och gäller för leverans till ett leveransställe.

4. Leverans

4.1 Normalorder levereras från oss senast 10 arbetsdagar efter av oss godkänd order. Leveransdagen är den dag vi beräknar att produkter anländer till er angivna adress. Direkt efter beställning kommer en beställningsbekräftelse automatiskt att genereras av webbutiken och skickas till Kunden per e-post för att informera Kunden om att ordern är mottagen korrekt. Inom 24 timmar från godkänd order kommer ett formellt ordererkännande att skickas till Kunden per e-post innehållande leveransdatum, samt totalpris.

4.2 Expofy anlitar UPS och i förekommande fall DHL AB för leverans av produkterna. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen. Godset levereras till kunden normalt inom 1-3 dagar efter leverans från vår fabrik. UPS gör normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 och 17:00 vardagar, finns ingen på plats görs ett nytt försök att leverera godset nästa arbetsdag. Efter tre försök kommer godset att levereras tillbaka till avsändaren och kunden får då stå för kostanden av ny utkörning.

4.3 Risken för Produkten går över på köparen när varan avlämnats till transportör.

4.4 Äganderätten till Produkten övergår från Expofy till Kunden när Kunden till Expofy har erlagt full betalning för Produkten.

4.5 Expofy har rätt att vid tillhandahållandet av Produkterna använda sig av underleverantör.

5. Kundens medverkan etc

5.1 Kunden ska förse Expofy med tillräcklig information samt på annat sätt medverka till köpet så att Expofy ska kunna fullgöra köpet.

6. Garanti

6.1 Expofy lämnar 2 års funktionsgaranti på alla våra märkes displaysystem. Fel som kan härledas till brister i systemets fabrikslevererade funktion ersätts med nytt system. Garantin omfattar alltså inte yttre stötskador eller klämskador på systemet. Ej heller smuts, grus eller damm i systemet eller mekaniskt slitage på bilder p.g.a felaktigt handhavande. Garantin omfattar inte heller våra ”no-brand” system, tryckt media eller produkter såsom vepor och/eller banderoller.

6.2 Vid reklamation skall kund maila in sitt reklamationsärende till info@expofy.se, viktigt är att ange kunduppgifter, ärende, beskrivning av bristen, samt bilder som påvisar bristen i varan.  Baserat på den information kunden lämnar i mailet kommer kvalitetsansvarig på vår fabrik, normalt inom 48 arbetstimmar, att återkomma till kunden med besked om lämplig hantering av reklamationen.

7. Ansvar

7.1 Om Kunden gentemot Expofy önskar göra gällande påföljder avseende brist i Expofy’s åtagande, såsom fel eller försening i tillhandahållande av Produkten, skall Kunden göra det skriftligen inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt bristen dock inte senare än 7 dagar efter att Produkten har levererats. Om sådan reklamation inte görs har Kunden inte någon rätt att göra gällande påföljder.

7.2 Expofy ansvarar endast för brist i sitt åtagande om Expofy har handlat försumligt eller uppsåtligt.

7.3 Expofy är aldrig ersättningsskyldig för skada hos Kunden till ett belopp som övertiger vad Kunden har erlagt till Expofy för den eller de Produkter som Expofy’s brist avser. Expofy är härtill aldrig ersättningsskyldig för indirekt skada hos Kunden eller tredjemansskada. Ersättning utgår heller inte om Kunden har försäkring som täcker skadan.

7.4 Expofy har inget ansvar för fel eller skada som förorsakats av material tillhandahållet av Kunden eller av bristfälligheter i informationen från denne.

7.5 Vad som anges i punkterna 7.1 – 7.4 avseende Expofy’s ansvar gäller även för skada på eller förlust av egendom tillhörigt Kunden såsom datafiler, original och andra handlingar brist i Kundens egendom. Om Kunden skickar sådan egendom till Expofy på ett av Expofy icke anvisat sätt ansvarar Expofy inte i något fall för händelsen att egendomen kommer bort eller förstörs.

7.6 Kunden ansvarar för att denne har upphovsrätt och andra nödvändiga rättigheter för att Expofy ska kunna tillhandahålla aktuella Produkter och att tillhandahållandet av Produkten inte medför intrång i tredje mans upphovsrätt eller annan rätt. Om Kunden saknar sådana rättigheter och Expofy härav orsakas någon form av skada ska Kunden ersätta Expofy för all sådan skada. Om tredje man av ovan angiven anledning gentemot Expofy gör gällande intrång i dennes rätt ska Kunden på Expofy’s begäran vidta erforderliga rättsliga och andra åtgärder för att hålla Expofy skadeslös.

7.7 Transportskada eller transportförsening skall senast på ankomstdagen av leveransen anmälas direkt till UPS eller DHL alternativt till Expofy via mail till info@expofy.se Expofy kan erbjuda att vidareförmedla er anmälan om transportskada till transportören men Expofy kommer inte att ta vidare ansvar för att ersätta transportskada, i enlighet med gällande leveransvillkor.

8. Force Majeure

8.1 Vardera parten är under alla omständigheter befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av partens åtagande hindras av någon omständighet som parten skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder parten inte heller rimligen kunnat undvika eller övervinna. Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, olyckshändelser.

8.2 Om omständighet av i punkten 8.1 angivet slag inträffar framflyttas tidpunkten för parternas respektive prestationer till dess hindret undanröjts. Om prestationens fullgörande förhindrats enligt punkten 8.1 mer än tre månader äger vardera parten utan ersättningsskyldighet eller ansvar skriftligen frånträda Avtalet.

9. Övrigt

9.1 Leverantören hämtar inte ut returer mot postförskott.

9.2 Dessa avtalsvillkor ändrades senast den 2019-12-11. Leverantören kan när som helst ändra avtalsvillkoren. Sådan ändring skall dock inte tillämpas på ett avtal som Kunden och Leverantören har ingått före de ändrade villkoren har hållits tillgängliga för Kunden.

9.3 Svensk rätt ska vara tillämplig på förhållandet mellan Kunden och Leverantören. I den mån tvist uppstår mellan Kunden och Leverantören avseende tillhandahållande av Produkt eller härtill angränsande förhållande i övrigt ska sådan tvist lösas av svensk allmän domstol.

9.4 Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt.

9.5 Förutom vad som angivits i ovan försäljningsvillkor gäller köplagen.